大会規約、出場資格、採点基準

กติกาการแข่งขัน คุณสมบัติ และเกณฑ์การตัดสิน
หมายเหตุ
1.ผู้เข้าร่วมจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้จัดกำหนดขึ้น
2.ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลต่อการกระทำใดที่เกิดจากอุบัติเหตุอันเป็นผลลัพธ์มาจากการนวดของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และไม่ผิดชอบกรณีมีทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ร่วมงานเสียหายหรือสูญหาย ดังนั้นขอให้ทุกท่านรักษาทรัพย์สินมีค่าให้ดีระหว่างการแข่งขัน
3.ภายหลังจากการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้เข้าแข่งขันจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินลงทะเบียนได้ทุกกรณี
4.กรณีหากเกิดภัยพิบัติจนไม่สามารถดำเนินการจัดงานได้ หรือเลื่อนกำหนดการจัดงานออกไป ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินลงทะเบียนทุกกรณี
5.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นบุคคลคนเดียวกับที่ลงทะเบียนไว้ ไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้
6.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระทำผิดกฎหมาย
7.การติดต่อสอบถามจะต้องระบุชื่อของท่านทุกครั้ง และของดการติดต่อกลับใดๆในกรณีที่ท่านไม่ระบุชื่อ
9.ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ wantsjpws@gmail.com เท่านั้น
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
1 จำกัดอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่จำกัดเพศ วุฒิการศึกษา และ สัญชาติ 2 มีความสามารถในการนวดไทย และนวดน้ำมัน 3 มีประสบการณ์ด้านการนวดไทย และน้ำมัน หรือเคยผ่านการเรียน การอบรมการนวดไทย และน้ำมันมาแล้ว
4 ผู้สมัครต้องมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประกวดตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้
5 ผู้สมัครต้องมีความพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมนวดไทยและสปาแห่งญี่ปุ่น และสมาพันธ์โลกนวดไทยและสปาเท่านั้น เป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากได้รับตำแหน่ง ในกรณีอื่นจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากสมาคมนวดไทยและสปาแห่งญี่ปุ่น และสมาพันธ์โลกนวดไทยและสปาโลกก่อน

ข้อห้าม ข้อควรระวัง
・นวดด้วยความระวัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายทั้งทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับการนวด
・โปรดระมัดระวังการใช้สื่อโซเชียล และไม่นำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จหรือการสื่อสารใดๆที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดการแข่งขัน
・ไม่กระทำการหรือชักชวนบุคคลใดหาผลประโยชน์เพื่อแสวงหากำไรใน ณ สถานที่จัดงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดงานเป็นลายลักษณ์อักษร
・การกระทำอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุ ที่ผู้จัดงานเห็นว่าไม่เหมาะสม


เกณฑ์การตัดสิน
1 ความรู้ ภูมิปัญญา 20 คะแนน
2 เทคนิค 30 คะแนน
3.การยศาสตร์ การวางตัว 10 คะแนน
4. ความต่อเนื่อง 10 คะแนน
5.นวัตกรรม วิธีการใหม่ 10 คะแนน
6. สื่อสารลูกค้าและการดูแล 10 คะแนน
7.บุคลิกภาพ การเตรียมตัว ชุดทำงานของนักบำบัด เครื่องมือ ความสะอาด การแนะนำตนเอง ตรงต่อเวลา 10 คะแนน

นโยบายความเป็นส่วนตัว
1.ในวันงานจะมีช่างภาพคอยถ่ายภาพ / วิดีโอ ซึ้งอาจใช้สำหรับโฆษณาในอนาคตบน SNS และเว็บไซต์ ผู้ที่เข้ามาชมงานจะถือว่ายินยอมให้ถ่ายภาพและเผยแพร่งานใน SNS และสื่ออื่นๆ

( หากคุณไม่เห็นด้วย ให้ทำการปกปิดตามแต่ดุลยพินิจส่วนบุคคล เช่น ปิดหน้าด้วยหน้ากาก )

2.ชื่อ ตำแหน่ง และสังกัดของผู้เข้าการแข่งขันจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์การแข่งขัน เมื่อทำการลงทะเบียนแล้วถือว่าคุณได้ตกลงตามนี้ หากท่านไม่ต้องการให้เผยแพร่ชื่อของท่านโปรดป้อนชื่อของท่าน ( ชื่อเล่นหรือฉายาในวงการ )

* ชื่อที่ท่านได้ลงทะเบียนมานี้จะนำไปใช้ในการออกใบประกาศนียบัตรด้วย

3.ในอนาคตอาจมีการนำรายละเอียดการลงทะเบียนเผยแพร่ในที่สาธารณะ ยกเว้น ข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ เช่น ที่อยู่อาศัย วันเดือนปีเกิด ฯลฯ ซึ่งถือว่าท่านได้ยินยอมแล้วเมื่อทำการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์